Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató adatai
Thermal Apartman Apartmanház
Üzemeltető és tulajdonos:

Korecz Márk 2483 Gárdony, Béri Balog Ádám u. 20.
Adószám: 67989465-1-27

Korecz Tibor 8000 Székesfehérvár, Virág B. u. 7.
Adószám: 

Engedélyező hatóság: Gárdony Város Önkormányzata
Engedély száma: 

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél
3.1
. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
A szállásadó a vendég érkezésekor kaució kérhet ( az összeg esetenként eltérő lehet ) , mely a szállás elhagyásakor rendeltetésszerű használat,  káresemény meg nem történte esetén, ill. átvételi állapotnak megfelelő, tiszta apartman visszaadásakor, időben történő kiköltözéskor természetesen  visszajár.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (Email is) megküldött visszaigazolásával jön létre. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését, valamint joga van a díj módosításához.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. 

5. Lemondási feltételek
Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 20:00 óráig nem érkezik meg  (nem jelentkezik be ), vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Vendég által előre fizetett összeget kötbérként érvényesít. Ebben az esetben  Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés napján 20:00 órakkor megszűnik.
Kötbérmentes lemondás kizárólag írásban, a visszaigazolt érkezés napját megelőző 7.napon túli időpontban lehetséges.
Lemondási díj 7 napon belüli lemondás esetén:
– 1-6 napon belül történt lemondás esetén az előleg 50 %-a,
– Lemondás néküli távolmaradás (no-show) esetén az előleg 100 %-a fizetendő lemondási díj, kötbér címén.

A Szolgáltató a meghirdetett lemondási feltételeket speciális fogalások, ajánlatok esetén előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6. Árak
6.1. Az apartman árai az üzemeltetőnél, a booking.com és a szallas.hu honlapján állnak rendelkezésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja, ünnepnapokra és a kiemelt időszakra felárat számíthat fel.
6.3. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, és a helyi idegenforgalmi adót.
6.4. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7. Fizetés módja, garancia
7.1. A Szolgáltató a Szerződő féltől a foglalás visszaigazolásában meghatározott mértékű  előleget kér, amellyel a vendég a foglalását biztosítja.
7.2. A szolgáltatás összegének fennmaradó ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, az apartmanból történő távozást megelőzően történik.
7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti : HUF-ban, vagy EUR -ban, OTP Széchenyi Pihenő kártyával.
7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő/Vendég felet terheli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
A Vendég az Apartmant az érkezés napján 14:00 órától 20:00 óráig foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out). Ettől eltérő eset előzőleges megállapodás alapján történhet.

9. Háziállatok
9.1. Állatokat csak a Ház előzetes írásbeli beleegyezése alapján és adott esetben szabad behozni
9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonságával, annak rendjével, üzemeltetőjével, annak megbízottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.

11. Elhelyezési garancia
Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendéget erről haladéktalanul értesíteni, de más szálláshelyen történő elhelyezést nem vállal.

12. A vendég betegsége, halála
12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei
14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
14.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.Pl. Játékkonzol, erősítő hangfalak, stb..
14.4. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése, vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakulcsot a Vendég az elutazásának napján a kijelentkezés idejéig használhatja fel a szobájába való bejutásra. Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta, vagy elhagyta, úgy apartmanjának újra nyitási, illetve zárcsere költsége őt terheli.
14.5. Apartmanjában minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.
14.6. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshely nemdohányzó létesítmény
14.7. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért, eszközleltár hiányokért, és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég köteles az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás “buli baleset” után: bruttó 15.000,-HUF ártól).

16. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az Apartman Házba magával vitt.

17. Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, kizárólag a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A kártérítés mértékét a szolgáltató idevonatkozó biztosítási kötvénye maximalizálja.
18.1.1
. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az Apartman Ház üzemeltetőjénél, és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.1.4. a Vendégek vagyontárgyaiért, értékeiért a házigazda nem vállal felelősséget.

19. Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
Az épületbe történő belépéskor a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez.

20. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárás béli viszontagság, huzamos áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvitában a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
22. A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri

Érvényes 2021.06.17-től visszavonásig